Gebruiksvoorwaarden

(Laatst bijgewerkt: 03/01/2019)

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) stellen de wettelijk bindende voorwaarden en bepalingen vast voor het gebruik van de diensten en informatie op deze website (hierna: “Website”). Door deze Website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste bezoek aan de Website. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen hieronder, dan mag u de Website niet gebruiken.

De Website wordt onderhouden en geëxploiteerd door Gedeon Richter Benelux (maatschappelijke zetel: Noordkustlaan 16A, bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer: 0844.129.731 ; hierna: “wij”, “ons” of “Onderneming”).

Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk ogenblik te herzien en bij te werken. Naast de vermelding ‘laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden kunt u nagaan wanneer deze Gebruiksvoorwaarden het laatst werden bijgewerkt. Wij raden aan dat u een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden afprint voor toekomstige raadpleging.

Indien er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en specifieke bepalingen elders op de Website, dan hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang.

1. BEPERKT GEBRUIK

De content van deze Website en alle materiaal dat erop gepubliceerd wordt is de intellectuele eigendom van de Onderneming of van de licentiegevers van de Onderneming en wij bieden u uitsluitend een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de op deze Website beschikbaar gemaakte content. Deze content is beschermd door auteursrecht en naburige rechten op basis van nationale en internationale wetgeving en verdragen wereldwijd. Al zulke rechten zijn voorbehouden. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde mede-auteurs) als de auteurs van de content op onze Website moest steeds vermeld worden. U dient zich te houden aan en nota te nemen van alle opmerkingen met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele rechten op pagina’s die worden gedownload en afgedrukt van deze Website. Het is u niet toegestaan om de naam en de handelsmerken van onze Onderneming te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming.

U mag de Website, waaronder de volledige content, haar afbeeldingen, programma’s, databases, software, audio- en videomateriaal, niet voor openbare of commerciële doeleinden wijzigen of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf de Onderneming. U erkent en stemt ermee in dat, tenzij anders bij wet bepaald, alle content die op deze Website gepubliceerd wordt onderworpen is aan het auteursrecht en niet zonder de toestemming van de Onderneming en de desbetreffende auteur op een andere manier gebruikt mag worden dan in overeenstemming met de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven voorwaarden of met de bepalingen die zijn vastgesteld in de tekst op de die Website.

De Onderneming of externe derde rechthebbenden geven u hierbij geen enkel persoonlijk recht, titel, eigendomsrechtelijk belang of machtiging op enige handelsmerken, octrooien, en andere intellectuele eigendomsrechten die als zodanig aangegeven worden.

2. BEPERKINGEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website en haar diensten zijn bedoeld voor mensen die wonen of verblijven in België, Nederland of Luxemburg. Wij garanderen niet dat de content die beschikbaar is op of via onze Website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in andere locaties.

U kunt de Website op eigen risico bezoeken en gebruiken. De content op deze Website wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en vormt geen medisch advies of medische diagnose waarop u dient te vertrouwen. Hij kan niet opgevat worden als een advies of aanbeveling, en dergelijke informatie kan niet als basis dienen voor enige beslissing of acties. Zo kan eventuele medische informatie die op de Website wordt gepubliceerd geen vervanging vormen voor het gedetailleerde medische advies dat op maat van iedere patiënt wordt gegeven. Noch de Website noch de inhoud ervan is bedoeld om het advies of de diagnose van een zorgverlener te vervangen, en u wordt steeds aangeraden om een competente zorgverlener te raadplegen voor alle vragen in verband met uw medische toestand.

De Website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij houden ons het recht voor de huidige content alsook de in de informatie beschreven programma’s en producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren en/of te verbeteren. Wij ondernemen redelijke inspanningen om de informatie op onze Website bij te werken, maar wij garanderen en verklaren niet uitdrukkelijk noch impliciet dat de content van onze Website accuraat, volledig en up-to-date is.

Indien u een zakelijke gebruiker of zorgverlener bent, dan sluiten wij alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze Website of op enige content erop. Indien u een consument bent, dan verstrekken wij onze Website uitsluitend voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik en gaat u ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden.

Wij zullen onze aansprakelijkheid tegenover u op geen enkele manier uitsluiten of beperken wanneer dit onwettig zou zijn. Voor zover bij wet toegestaan, kunnen noch de Onderneming noch andere personen die deelnemen aan de ontwikkeling en de exploitatie van deze Website aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei fouten, schade, verliezen van gegevens of fouten in de content van de Website die, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen ontstaan bij het verbinding maken met, surften op of downloaden van deze Website.

Wij kunnen de beschikbaarheid van heel of een deel van onze Website om zakelijke en operationele redenen schorsen of intrekken zonder verdere uitleg of voorafgaande kennisgeving.

3. LINKS NAAR DERDEN

Indien deze Website links naar andere door derde partijen aangeboden sites en bronnen bevat, dan worden deze links uitsluitend verstrekt voor uw algemene informatie. Dergelijke links mogen niet geïnterpreteerd worden als onze goedkeuring over de websites naar waar deze links geplaatst zijn of met de informatie die u van die sites kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de content van deze sites of bronnen en raden aan om de gebruiksvoorwaarden van deze externe sites of bronnen nauwkeurig na te lezen.

Deze Website kan informatie en materiaal bevatten dat geüpload werd door andere gebruikers van de Website, waaronder bulletinboards, chatrooms en forums. Deze informatie en dit materiaal werd niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De standpunten die door andere gebruikers op onze Website worden geformuleerd, zijn niet onze standpunten of waarden.

4. GEDRAGSREGELS

Door het gebruik van de Website gaat u ermee akkoord alle toepasselijke wetten, regels en regelgevingen na te leven. Wij verwachten van gebruikers van de Website dat ze de wet en de rechten en waardigheid van anderen eerbiedigen.

U mag onze Website en de diensten die wij op onze Website aanbieden niet gebruiken:

 • op een wijze die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgevingen:
 • op een wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus oogmerk of gevolg heeft;
 • met als doel de wettelijke rechten of waardigheid van andere te schaden, te proberen te schaden of op andere wijze te schenden;
 • om zich uit te geven voor enigerlei persoon of entiteit, waaronder en zonder beperking een vertegenwoordiger van de Onderneming;
 • om ongevraagde of ongeoorloofde vertaling of ander promotiemateriaal of enige andere vorm van vergelijkbare aanbiedingen te verzenden of te doen verzenden;
 • om een deel van de Website te ‘framen’ of te dupliceren;
 • om een database te creëren door content van de Website te kopiëren, te downloaden en/of op te slaan;
 • om bewust gegevens over te dragen of materialen te versturen of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercode bevatten bedoeld om de werking van computersoftware of -hardware te schaden, of de gebruikers van onze website te monitoren;
 • · om onbevoegde toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met onze Website. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de bevoegde authoriteiten en we zullen samenwerken met die instanties door uw identiteit aan hen vrij te geven.

Als wij kennis krijgen van enigerlei activiteiten, informatie of materiaal dat in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden gepost, overgedragen of op andere wijze beschikbaar gemaakt is via of in verband met de Website, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht om de de respectieve informatie of materialen te verwijderen of uit te schakelen of uw gebruik van onze websites met onmiddellijke ingang te beëindigen. We behouden ons ook het recht voor om de identiteit van de betrokken personen bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat enig door u geposte of naar onze Website geüploade content een schending is van haar intellectuele eigendomsrechten, of van haar recht op privacy of gegevensbescherming.

5. FORUMREGELS EN CONTENTNORMEN

Wij kunnen via deze Website een forum en andere interactieve diensten bieden.

Alle commentaren, opmerkingen en posts die naar het forum worden gestuurd en alle openbare interactieve diensten kunnen onderworpen worden aan een voorafgaande moderering voordat ze gepubliceerd worden. De moderering gebeurt door personen bij de Onderneming in plaats van door een geautomatiseerd systeem. Daardoor kunnen de responstijden in het kader van de moderering variëren. Wij hebben het recht om de uitwisseling van ideeën en andere posts en opmerkingen op de forums van de Website constant te monitoren. Het bovenstaande kan evenwel niet beschouwd worden als een verbintenis van ons en bijgevolg kunnen wij, voor zover bij wet toegestaan, niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, gebreken, valse beweringen of onjuistheden die kunnen voortvloeien uit de content van de bovengenoemde pagina’s. Bij het gebruik van ons forum of enige andere interactieve diensten die via de Website verstrekt worden of bij het gebruik van een functie waarmee u inhoud naar onze Website kunt uploaden, moet u de geest en de letter van de volgende normen (“Contentnormen”) in acht nemen. De Contentnormen zijn van toepassing op een heel of een deel van enigerlei bijdrage, post of opmerking.

Bijdragen en opmerkingen moeten:

 • accuraat zijn (indien ze feiten geven);
 • oprecht zijn (indien ze opinies geven);
 • voldoen aan de toepasselijke wet in België, Nederland en Luxemburg en in enigerlei land van waaruit ze gepost worden;

Bijdragen mogen geen/niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is ten opzichte van iemand;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld promoten;
 • discriminatie promoten op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk plegen op auteursrechten, databankenrecht of handelsmark van een derde;
 • anderen waarschijnlijk misleiden;
 • gedaan worden in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsverplichting;
 • een illegale activiteit promoten;
 • bedreigend zijn, iemands privacy misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken;
 • anderen waarschijnlijk kwellen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • gebruikt worden om zich uit te geven voor iemand anders of om een foute voorstelling te geven van uw identiteit of verwantschap met iemand;
 • de indruk te wekken dat ze uitgaan van de Onderneming, indien dit niet het geval is;
 • geen onwettige handelingen verdedigen, promoten of ondersteunen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrechten of computermisbruik;
 • producten promoten of aanbevelen die wettelijk niet gedistribueerd of geadverteerd mogen worden of waarvan de distributie krachtens toepasselijke wetten een strafrechtelijke of andere onrechtmatige handeling vormt, zoals de publicatie van content in het kader van reclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen

Wij zullen redelijke inspanningen doen om mogelijke risico’s voor gebruikers in verband met derden te beoordelen wanneer zij het forum gebruiken dat op onze Website wordt aangeboden, en wij zullen in ieder geval beslissen of het, in het licht van deze risico’s, aangewezen is om de desbetreffende dienst te modereren (en welk soort moderering gebruikt dient te worden). Wij zijn echter in geen geval verplicht om het forum of een andere interactieve dienst die wij op onze Website verstrekken te monitoren of te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor alle verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze Contentnormen, ongeacht of de dienst al dan niet gemodereerd wordt. Wij behouden ons, naar eigen goeddunken, het recht voor om bijdragen/opmerkingen te bewerken en om te beslissen of dergelijke bijdragen/opmerkingen op de forums of op andere wijze op de Website opgenomen zullen worden. Verder bepalen wij, naar eigen goeddunken, of onze Contentnormen of gedragsregels via uw gebruik van onze Website (met inbegrip van het forum en enige andere interactieve diensten) geschonden werden.

Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden geschonden werden, dan kunnen wij passende acties ondernemen.

Wij zullen bijzondere aandacht besteden aan de naleving van de regels en wetgeving in verband met de promotie en reclame van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zo mag voor voorschriftplichtige geneesmiddelen geen reclame gemaakt worden ten behoeve van het publiek.

Na kennisneming zullen wij opmerkingen en commentaren die beschouwd kunnen worden als illegale reclame voor geneesmiddelen verwijderen.

Indien u merkt dat een opmerking, commentaar of post op enigerlei wijze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, illegaal is of interfereert met de Contentnormen, gelieve dit dan aan de moderator te melden per e-mail onder [email protected]. Wanneer u dergelijke melding maakt, dan is het belangrijk dat u aangeeft welke content betwist wordt en de exacte locatie daarvan vermeldt. Indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat uw melding gerechtvaardigd is, dan zullen wij binnen een redelijke termijn de toepasselijke content verwijderen en u daarvan in kennis stellen, indien van toepassing.

Alle content die u naar onze Website uploadt zal beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw content, maar u dient ons een beperkte licentie toe te kennen om die content te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om hem te verspreiden en beschikbaar te maken voor derden.

6. TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

We garanderen niet dat onze Website veilig zal zijn en dat hij vrij zal zijn van bugs, malware en virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om onze Website te raadplegen en voor het juiste gebruik daarvan. We raden aan om een firewall en malwarebescherming te gebruiken.

Voor zover bij wet toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw computer of aan andere bezittingen van u wanneer u verbinding maakt met deze Website of de content ervan raadpleegt, gebruikt of door deze content surft, waaronder voor enig ongewenst incident dat zich kan voordoen tijdens het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden, video- of audio-materiaal.

Bovendien zijn wij, voor zover bij wet toegestaan, niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verliezen of kosten die kunnen ontstaan door het slecht functioneren van de Website of door gelijkaardige oorzaken, noch voor de accuraatheid en up-to-date status van de informatie die gepost wordt op of toegankelijk is via de Website.

7. GEGEVENSBESCHERMING EN TOEGANKELIJKHEID

Onze Privacyverklaring stelt de voorwaarden vast waaronder wij persoonsgegevens verwerken die wij van uw verzamelen of die u aan ons verstrekt. De voorwaarden van de Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Een aantal van de op deze Website aangeboden diensten vereisen geen voorafgaande identificatie; daarom bieden wij u toegang tot de content van deze diensten zonder dat u uw identiteit bekend hoeft te maken. Om bepaalde delen te bezoeken, moeten wij evenwel uw identiteit controleren om er zeker van te zijn dat u gemachtigd bent om deze delen te raadplegen. Indien u beslist om de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, dan gaat u ermee akkoord dat de kans bestaat dat u bepaalde delen van deze Website niet kunt raadplegen.

De volgende kanalen van deze Website zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers:

 • de professionele content van de webpagina over gezondheidszorg,
 • materiaal dat alleen toegankelijk is voor gebruikers aan wie het geneesmiddel voorgeschreven werd door een zorgverlener en die reeds in het bezit zijn van het geneesmiddel.

8. LINKS NAAR DE WEBPAGINA’S VAN DE ONDERNEMING, FRAMES

U mag links naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier die onze goede naam niet schaadt of misbruikt. U mag geen links plaatsen die kunnen suggereren dat wij ons achter bepaalde zaken scharen of bepaalde zaken goedkeuren of bekrachtigen terwijl dit niet zo is.

U mag geen links naar deze Website plaatsen op een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet ‘geframed’ worden op een andere site. Bovendien mag u alleen links naar onze homepage plaatsen en niet naar andere delen van onze site. Wij behouden ons het recht voor om, zonder kennisgeving, de toestemming in te trekken om links te plaatsen.

Indien u een link wenst te plaatsen naar of gebruik wenst te maken van enige andere content op onze Website dan de hierboven vastgestelde, dan moet u hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming krijgen. Neem in dergelijk geval op met de afdeling Global Operations Management, Legal and Compliance van de Onderneming (telefoonnummer: +36 1 431 4700; email: [email protected]).

9. NALEVING

Het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een wezenlijke schending van deze voorwaarden onder dewelke u onze Website mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of enige van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze Website te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enigerlei posts of materiaal die u naar onze Website hebt geüpload;
 • een waarschuwing;
 • juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten in het kader van een schadeloosstelling (waaronder, maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de niet-naleving;
 • verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • mededeling van die informatie aan rechtshandhavingsinstanties die wij noodzakelijk achten.

10. TOEPASSELIJKE WET

Deze Gebruiksvoorwaarden, het voorwerp en de samenstelling ervan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de toepassing van de Belgische wet. Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

11. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met de afdeling Global Operations Management, Legal and Compliance van de Onderneming (telefoon: +36 1 431 4700; email: [email protected]).