Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt: 16/03/2023)

Deze privacyverklaring (Verklaring) geeft een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer uw onze website https://fertilitychoices.be/ (Website) bezoekt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gedeon Richter Benelux (hierna de Groep of wij) verbindt zich ertoe de privacy van personen en hun persoonsgegevens te beschermen en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening 679/2016 – de AVG) na te leven.

De Website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot kinderen.

Lees deze Verklaring samen met ons cookiebeleid

We kunnen de Verklaring op ieder ogenblik herzien en bijwerken. Wij zullen dan, indien nodig, vragen of u akkoord gaat met de wijzigingen.

Deze Verklaring gaat enkel over het gebruik van de Website en de hieronder beschreven doeleinden. Als u vragen heeft over onze producten of bijwerkingen van onze producten wens te rapporteren, en wil weten hoe uw persoonsgegevens worden beschermd bij dergelijke communicatie, dan verwijzen wij u door naar de verklaring op deze website van de Groep.

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De vennootschap Gedeon Richter Benelux treedt op als verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de Website (met maatschappelijke zetel: Noordkustlaan 16A, bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), België) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U EN HOE WORDEN ZE VERZAMELD?

De Groep verzamelt de volgende informatie wanneer u de Website gebruikt:

 • Identificatie van uw toestel: de Internet Protocol (IP)-adressen, computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, besturingssysteem
 • Voorkeuren en instellingen: uw voorkeursinstellingen voor de website zoals de taal waarin de website wordt weergegeven
 • Webverkeer: Uniform Resource Locators (URL)-klikstroom naar, via en van onze Website, met inbegrip van datum en tijd; en
 • Algemene gebruiksgegevens waaronder de pagina’s die u raadpleegt op onze Website, uw zoekgedrag en zoekopdrachten op de Website.

We verzamelen deze informatie gewoonlijk door middel van cookies en soortgelijke technologieën, zoals Flash-objecten, pixels, webbakens, embedded scripts, locatie-identificatietechnologieën (gezamenlijk Traceertechnologieën genoemd). Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid.

De Groep doet een beroep op de diensten van externe partijen (zoals hosting providers en website ontwikkelaars) voor de hosting en technische ondersteuning van de Website. In het kader van deze diensten, en enkel voor zover dit noodzakelijk is voor de dienst die zij verlenen, kunnen deze derden toegang hebben tot de persoonsgegevens die door de Groep worden verwerkt.

De Website kan eveneens links naar sites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over die websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites.

3. WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beheer van deze Website en voor zover dit nodig is om de volgende gerechtvaardigde belangen na te streven:

 • de veiligheid van de Website waarborgen;
 • de inhoud van de Website verbeteren en statistieken opstellen over het gebruik van de Website en sociale media; en/of
 • de naleving van de wet verzekeren, fraude of inbreuken onderzoeken en als bewijs in gerechtelijke of andere procedures.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor doelstellingen die vroeger van tijd tot tijd aan u werden meegedeeld, voor zover dergelijke doelstellingen rechtstreeks verband houden en verenigbaar zijn met de in deze Verklaring vermelde doelstellingen.

4. WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn verantwoord door artikel 6.1 (f) van de AVG: het verwerken van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen van de Groep (zie, punt 3, hierboven).

5. HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We beogen uw Persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. We zullen de Persoonsgegevens die we over u bewaren, verwijderen wanneer we ze niet langer nodig hebben. Geaggregeerde en statistische gegevens, op basis waarvan u niet langer te identificeren bent, kunnen we langer bijhouden.

Op toestemming gebaseerde cookies en Traceertechnologieën worden maximaal 13 maanden bewaard in uw randapparatuur (met uitzondering van sessiecookies en soortgelijke technologieën die na uw browsersessie worden gewist – of andere cookies waarvoor het cookiebeleid een kortere bewaartermijn bepaald). U kunt cookies ook steeds wissen via uw browserinstellingen.

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde personen en afdelingen binnen de Groep die deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun activiteiten en door de hierboven genoemde externe dienstenleveranciers.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN?

U hebt het recht:

 • inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • te vragen om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere persoon;
 • onjuiste of verouderde informatie te rectificeren of te wissen;
 • uw persoonsgegevens te wissen (voor persoonsgegevens die met uw toestemming worden verwerkt);
 • in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw gerechtvaardigde belang en wettelijke bepalingen).

Als u het gebruik van uw persoonsgegevens betwist, kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken, kunt u deze toestemming in de meeste gevallen intrekken.

Let erop dat de bovengenoemde rechten niet absoluut zijn, en wij deze rechten zullen toepassen zoals voorgeschreven door de AVG. Als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens bij te houden, is het voor ons niet toegestaan om deze gegevens te wissen als u dat vraagt.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen overeenkomstig punt 9 van deze verklaring. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of de Luxemburgse Commission nationale pour la protection des données (https://cnpd.public.lu/fr.html).

Let erop dat wij uw identiteit misschien moeten controleren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Daarom kunnen wij u vragen om extra gegevens.

7. WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EU?

Binnen de EU worden uw persoonsgegevens beschermd door de AVG. Daarom geven wij uw persoonsgegevens niet door aan een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte tenzij dat land of gebied zorgt voor een passend beschermingsniveau. Als dit niet het geval is, zal de Groep passende waarborgen voorzien voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

8. HOE BESCHERMEN WIJ uw PERSOONSGEGEVENS?

De Groep neemt gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn erop gericht om ongeoorloofde of onbedoelde toegang, kopieën, doorgifte of openbaarmaking, wijzigen, verwijderen of wissen alsook ieder ander ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Secure Sockets Layer (“SSL”) en encryptie om de door ons verwerkte informatie te beschermen. Let wel dat wij gelet op de inherente risico’s van het Internet geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Ook onze externe dienstenleveranciers zijn verplicht om de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen en alle gegevens vertrouwelijk te behandelen.

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DE VERKLARING?

Voor informatie, vragen en verzoeken in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met [email protected] of per post naar Gedeon Richter Benelux, t.a.v. Deborah Van den Winckel, Noordkustlaan 16A, Bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

Voor gegevens die verwerkt worden bij het opnemen van contact met de Groep, verwijzen wij naar onze Algemene Privacyverklaring.