Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt: 03/01/2019)

Gedeon Richter (hierna de “Groep”) verbindt zich ertoe de privacy van personen te beschermen. Deze verklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden bij gebruikers van onze website en personen die zich via onze website inschrijven op bepaalde diensten (hierna samen “Betrokkenen”). Aan Betrokkenen jonger dan 13 (hierna “Minderjarigen”) kunnen onze diensten worden geweigerd of kan gevraagd worden om de toestemming van een ouder of voogd.

Lees deze Privacyverklaring samen met onze algemene Gebruiksvoorwaarden.

We kunnen de Privacyverklaring op ieder ogenblik herzien en bijwerken. Wij zullen dan, indien nodig, vragen of u akkoord gaat met de wijzigingen. Naast de vermelding ‘laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring kunt u nagaan wanneer deze Privacyverklaring het laatst werd bijgewerkt.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De vennootschap Gedeon Richter Benelux treedt op als verantwoordelijke in de zin van de Verordening 2016/679 (“Algemene Verordening Gegevensverwerking” of “AVG”) voor de websites van de Groep gericht aan gebruikers in België, Nederland of Luxemburg (met maatschappelijke zetel: Noordkustlaan 16A, bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), België; “wij”, “ons” of “Onderneming”) de verantwoordelijke voor de verwerking.

WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Wij verwerken persoonsgegevens om u te diensten te kunnen aanbieden waarom u verzoekt. Deze doelstellingen omvatten

 1. Uitvoeren van uw verzoeken die u via onze website (“Website”) doet, op uw vragen of verzoeken reageren;
 2. Publicatie van vacatures op onze Website en beheer van sollicitaties;
 3. Instandhouding en beheer van een database van zorgverleners en geregistreerde zorgverleners-gebruikers in staat stellen om materiaal op onze Website te verstrekken en te raadplegen; en
 4. Verstrekken van een communicatiekanaal voor de melding van bijwerkingen aan ons met het oog op geneesmiddelenbewaking (hierna samen aangeduid als “Diensten”)

De bij Betrokkenen verzamelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze werknemers, vertrouwelijk gehouden worden en door ons gebruikt worden voor rechtmatige en relevante doelstellingen en het verstrekken van onze Diensten aan u, waaronder

 1. de beheer en administratie van geregistreerde gebruikers van onze Diensten;
 2. het aanmaken, in stand houden en beheren van uw abonneeprofiel;
 3. het volgen van de status van uw aanvraag of verzoek;
 4. het versturen van gepersonaliseerde communicatie naar u;
 5. het versturen naar u van administratieve kennisgevingen of mededelingen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten;
 6. het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar u;
 7. het meten en verbeteren van onze Diensten, onder andere voor webanalytische en statistische doeleinden;
 8. de bescherming tegen en voorkomen van fraude, misbruik, en de bescherming van communicatie op onze Website; en
 9. om u klantenondersteuning te bieden, klachten af te handelen en de naleving van onze algemene Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid af te dwingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor doelstellingen die vroeger van tijd tot tijd aan u werden meegedeeld, voor zover dergelijke doelstellingen rechtstreeks verband houden en verenigbaar zijn met de in deze Privacyverklaring vermelde doelstellingen.

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Behalve voor de hieronder besproken doeleinden, en voor zover u door een actieve handeling hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens, is de verwerking gebaseerd op uw vrij gegeven toestemming (krachtens Artikel 6.1 (a) van de AVG). U hebt op ieder ogenblik het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor de intrekking werd gegeven. Het niet-verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij onze Diensten niet of niet meer kunnen verstrekken. Indien onze communicatie de vorm heeft van direct marketing (waaronder nieuwsbrieven), dan zullen wij afzonderlijk uw toestemming vragen voor dergelijke communicatie.

Wat betreft de melding van bijwerkingen zijn wij wettelijk verplicht om hiervoor persoonsgegevens op te vragen, bij te houden en over te maken aan de bevoegde autoriteiten.

Indien u een contract met ons sluit of u abonneert op onze Diensten, dan kan het nodig zijn dat wij hiervoor uw persoonsgegevens verwerken, voor zover de verwerking nodig is teneinde de Diensten te verstrekken waarom u verzoekt of teneinde op uw verzoek acties te ondernemen voordat u met ons een contract sluit zoals, in het geval van een sollicitatie, om een mogelijke contractuele relatie te beoordelen.

Tenslotte zijn een aantal van de hoger vermelde doeleinden gebaseerd op Artikel 6.1 (f) van de AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens toelaat als dit noodzakelijk is om het gerechtvaardigd belang van de onderneming na te streven. Dit is met name het geval voor het intern opvolgen van de behandeling van vragen; het versturen van administratieve kennisgevingen of mededelingen; het meten en verbeteren van onze Diensten; klantenondersteuning en het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid; en het bestrijden van fraude.

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN VERZAMELD WORDEN?

In de loop van onze activiteiten en voor de hierboven vermelde doelstellingen, verwerken (verzamelen) wij de volgende persoonsgegevens van Betrokkenen:

 • Naam (Familienaam en voornamen): deze informatie stelt ons in staat u te identificeren. Indien u toestemming geeft voor mededelingen via nieuwsbrieven, dan zullen wij uw naam en e-mailadres bewaren.
 • Taalvoorkeuren: deze informatie stelt ons in staat mededelingen naar u te sturen in talen die u begrijpt.
 • E-mailadres: deze informatie stelt ons in staat u te identificeren en mededelingen naar u te sturen, waaronder directmarketingboodschappen (indien u ermee instemt om dergelijke mededelingen te ontvangen).
  Wij gebruiken uw e-mail eveneens om uw feedback te vragen over de kwaliteit van onze Diensten of u klantenondersteuning te bieden.
 • Wachtwoord: wij gebruiken deze informatie voor authenticatiedoeleinden.
 • Accountgegevens: bij het inschrijven of uitschrijven voor Diensten via onze Website verzamelen en bewaren wij het IP-adres van de abonnee en de datum en het tijdstip van bevestiging in diens abonneeprofiel. Wij verwerken deze gegevens om onze Website en de account van de abonnees veilig te houden en valse aanmeldingen te voorkomen.
 • Sollicitatiegegevens: indien u solliciteert naar een functie, dan bewaren wij de datum en het tijdstip van uw sollicitatie, uw naam, geboortenaam, geboorteplaats- en datum, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, naam van vorige werkgever(s), duur van uw vorige dienstverband, vorige functies, banen en beschrijvingen daarvan, kwalificaties, studies, opleidingsniveau, graad en soort graad en ogenblik waarop de graad verkregen werd, taalvaardigheden, computervaardigheden en alle andere informatie die vrijwillig door u (bv. foto, cv, begeleidende brief en het gevraagde maandelijkse loon) verstrekt wordt. Wij hebben deze informatie nodig om uw ervaring te beoordelen en te beslissen of u al dan niet aangeworven wordt. Alleen onze HR-afdeling zal toegang hebben tot deze informatie.
 • Informatie over bijwerkingen: wij hebben deze informatie nodig om de bijwerkingen te verwerken en te onderzoeken en ze mee te delen aan de toezichthouder. Uw melding moet de volgende informatie bevatten: de naam van de meldende persoon, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw beroep, patiëntinformatie, initialen van de patiënt, geboortedatum van de patiënt, leeftijd van de patiënt, geslacht van de patiënt, beschrijving van de bijwerking waaronder de symptomen, ongunstige omstandigheden, de medische geschiedenis van de patiënt, andere ziekten met vrije tekst, waargenomen ongewenste effecten zoals overlijden, onmiddellijke bedreiging van het leven, noodzakelijke behandeling, blijvende of aanzienlijke verslechtering van de gezondheid of functieverlies, ontwikkelings- of geboorteafwijkingen, informatie over geneesmiddelen, begin- en einddatum van medicatie, genomen geneesmiddelen.
 • Berichtinformatie: wij bewaren onze communicatie met u, waaronder alle klachten die u indient en alle informatie over leesbevestigingen teneinde u klantenondersteuning te bieden en de klachten te kunnen afhandelen.
 • Algemene gebruiksgegevens:: informatie die ons informeert over hoe u onze Diensten gebruikt wanneer u onze Website gebruikt, waaronder zoekgedrag en voorkeuren, een record van uw zoekopdrachten op onze Website en van uw surfactiviteit. Wij gebruiken deze informatie om onze Dienstverlening aan u te meten en te verbeteren en om verbeterpunten in verband met de kwaliteit van onze Dienstverlening in kaart te brengen.

Onze Diensten hebben niet tot doel andere gevoelige persoonsgegevens van Betrokkenen te verzamelen dan informatie over bijwerkingen (gezondheidsgegevens) ten behoeve van geneesmiddelenbewaking.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Onze Website kan cookies gebruiken om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een goeder ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft en om onze Website te verbeteren.
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij, indien u daarmee akkoord gaat, opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die overgedragen wordt naar de harde schijf van uw computer.
Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

 • Strikt noodzakelijk cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze Website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen u aan te melden bij beveiligde zones van onze Website. Deze categorie van cookies kan niet worden uitgeschakeld.
 • Analyse- & prestatiecookies. Zij stellen ons in staat het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te kijken welke bezoekers zich op onze Website surfen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons de werkwijze van onze Website te verbeteren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij zoeken.
 • Functionaliteitscookies. Zij worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website. Dit stelt ons in staat om onze content voor u te personaliseren, u bij naam aan te spreken en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld, uw taalkeuze of regio).
 • Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina’s die u bezocht hebt en de links die u gevolgd hebt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze Website en de reclame die erop wordt getoond beter af te stemmen op uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen.

U kunt cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u alle of sommige cookies kunt weigeren. Indien u echter uw browser zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd (waaronder essentiële cookies), dan hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde of alle delen van onze Website. Surf naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en over de wijze waarop u deze kunt uitschakelen.

WAAR WORDT DE INFORMATIE OPGESLAGEN EN WIE ZAL DE INFORMATIE ZIEN?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde personen en afdelingen binnen de Onderneming die deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden, externe instanties of organisaties tenzij u daarmee instemt of de overdracht van gegevens bij wet vereist of toegestaan is.
Indien u informatie verstrekt in het kader van de melding van een bijwerking, dan zullen wij deze informatie meedelen aan de bevoegde nationale of internationale geneesmiddelenautoriteiten, die persoons- of andere gegevens in verband met de bijwerking zal verwerken en daarbij zal optreden als enige verantwoordelijke voor de verwerking.
Nadat wij met hen een vertrouwelijkheids- en niet-openbaarmakingsovereenkomst hebben gesloten, kunnen wij beroep doen op externe dienstverleners. Zo doen wij beroep op de diensten van DocCheck voor de verificatie van professionelen in de gezondheidszorg. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die DocCheck hiervoor gebruikt.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor dergelijke persoonsgegevens verwerkt (verzameld) werden tenzij wij krachtens een toepasselijke wetgeving persoonsgegevens langer dienen te verwerken.
Wij zullen persoonsgegevens verwijderen en wissen indien

 1. u uw toestemming intrekt waarop de verwerking van de gegevens gebaseerd is en er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;
 2. u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens en er geen zwaarwegende legitieme redenen zijn om de gegevens te verwerken, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens voor directmarketingdoeleinden.
 3. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden
 4. de persoonsgegevens gewist werden om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Onderneming is onderworpen.

De persoonsgegevens worden niet verwijderd indien de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die bepaalt dat de gegevens door de Onderneming verwerkt dienen te worden of voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of bij de uitvoering van openbaar gezag dat bij de Onderneming berust (indien van toepassing), voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor doeleinden van wetenschappelijk of historische onderzoek; voor statistische doeleinden of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte van de Onderneming.
In geval van registraties of inschrijvingen door zorgverleners op onze Website die niet bevestigd werden, bewaren wij de gegevens voor een periode van vijftien (15) dagen. In geval van voltooide registraties of inschrijvingen bewaren wij uw persoonlijke gegevens en behouden wij uw account gedurende vierentwintig (24) maanden vanaf de laatste dag van uw aanmelding op onze Website, tenzij u uw instemming om gegevens te verwerken intrekt of u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen of u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven of andere directmarketingcommunicatie.
Sollicitatiegegevens worden bewaard gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de mededeling van de definitieve beslissing over het feit of u al dan niet bent aangenomen, tenzij uw ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens bewaren voor toekomstige sollicitaties.

WAT MET INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT?

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte tenzij dat land of gebied zorgt voor een passend beschermingsniveau. Als dit niet het geval is, zal de Ondernemig passende waarborgen voorzien voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

HOE ZORGEN WIJ VOOR GEGEVENSINTEGRITEIT?

Alle haalbare en redelijke acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens nauwkeurig zijn. Het is belangrijk dat u uw persoonsgegevens up-to-date houdt en ons informeert over eventuele wijzigingen in dergelijke persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

HOE BESCHERMEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen alle nodige acties ondernemen om de persoonsgegevens te beveiligen en om het ongeoorloofd of onbedoeld raadplegen, verzamelen, openbaar maken, kopiëren, wijzigen, verwijderen of wissen alsook ieder ander ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. Merk evenwel op de elektronische overdracht van informatie niet volledig veilig kan zijn. Wij maken gebruik van Secure Sockets Layer (“SSL”) en wachtwoordencryptie om de door ons verwerkte informatie te beschermen. Merk op dat u verplicht bent uw wachtwoordinformatie veilig te bewaren en deze gegevens niet te delen met derden.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN?

U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of bijwerken, markeren of blokkeren. Indien u van mening bent dat bepaalde persoonsgegevens die wij over u bezitten onvolledig, onjuist of verouderd zijn, dan kan u contact met ons opnemen en dan zullen wij binnen één maand de nodige correcties aanbrengen. Alle haalbare en redelijke acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens nauwkeurig zijn. Wij zullen persoonsgegevens markeren indien u de juistheid of up-to-date status ervan betwist en indien dergelijke claim niet onomstotelijk kan worden gecontroleerd. U kunt vragen wat wij uw persoonsgegevens verwijderen, maar het is mogelijk dat wij bij wet verplicht zijn dergelijke informatie te bewaren en ze niet mogen verwijderen (of dat wij deze informatie gedurende een bepaalde periode moeten blokkeren of markeren, in welk geval wij het verzoek om verwijdering pas zullen inwilligen nadat dergelijke vereisten zijn vervuld).

U hebt het recht te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die over u verwerkt worden. Wij zullen zo snel mogelijk voldoen aan dergelijk verzoek om raadpleging van persoonsgegevens, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Wij kunnen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen. U hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of, als hiervoor een reden bestaat die verband houdt met uw specifieke situatie, kunt u ook bezwaar maken tegen een andere verwerking van uw persoonsgegevens die berust op een gerechtvaardigd belang van ons (zie, hoger onder “Wat is de Rechtsgrondslag van de Gegevensverwerking?”), een gegevensontvanger of een andere derde persoon.

Indien u van mening bent dat uw rechten op het vlak van privacy en gegevensbescherming zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of de Luxemburgse Commission nationale pour la protection des données (https://cnpd.public.lu/fr.html).
De Website kan links naar sites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke sites waarnaar links geplaatst werden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze sites.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Voor informatie over vragen en verzoeken van Betrokkenen in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de Aangestelde voor Gegevensbescherming via [email protected] of per post naar Gedeon Richter Benelux, t.a.v. Deborah Van den Winckel, Noordkustlaan 16A, Bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden, België.